យើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ Covid19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

កន្លែងស្នាក់

ឆ្នេរកំពត ប៊ូធិក / Kampot Bay Boutique

សណ្ឋាគារ & ប៊ូទិក

កំពុងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 10%

បឹងហ្គាឡូធម្មជាតិ

បឹងហ្គាឡូ

កំពុងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20$ - 25$

AD ·

ABA (000320555) Angkor Hospital for Children limited

អត្ថបទផ្សេងៗ